หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้ ทวี สอดส่อง นำทัพพรรคประชาชาติ เข้าพบจุฬาราชมนตรี ขอโอวาท

ทวี สอดส่อง นำทัพพรรคประชาชาติ เข้าพบจุฬาราชมนตรี ขอโอวาท

วันที่ 28 ธ.ค. 61 ณ สำนักจุฬาราชมนตรี ส่วนหน้า บ้านควนสันติ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคประชาติ อาทิ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ นายวิทยา พาณิชยพงษ์ นาย โปรดปราน โต๊ะราหนี นาย วิจิตร สุวิทย์ และว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาชาติ สงขลา เข้าพบ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อขอคำแนะนำและคำโอวาท

ในโอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การใช้ภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นสิทธิของความเป็นพลเมือง การจัดสวัสดิการและระบบบำนาญแห่งชาติสำหรับผู้สูงอายุซึ่งอย่างน้อยเมื่อเกษียณ หรือมีอายุ 60 ปี จะต้องมีรายได้พอเลี้ยงชีพ หรือ ไม่ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำ หรือ ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือประมาณ 3,000 บาท การนำระบบงาน (computer system) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมให้ศาสนาทุกศาสนามีความเท่าเทียมกันฯลฯ รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและแยกการเมืองออกจากศาสนาและการศึกษา แต่นักการเมืองต้องมีการศึกษาและศาสนาเพราะการศึกษาและศาสนาสอนหรือกล่อมเกลาให้ปุถุชนต้องสำเหนียกและระลึกรู้ถึงความดีความงาม หรือสุนทรียะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบเผื่อแผ่และแบ่งปันภายใต้บรรยากาศที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ยังได้ไปสนทนากับ นายลาติฟ อุมาสะ ผู้จัดการโรงเรียนดารุสสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีและกระจาย หรือ แพร่หลายในพื้นที่อย่างเข้มข้นและเริ่มกระจายตัวเข้าสู่สังคมปฐมวัย

loading...