หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ “กือดาจินอ” 7 ต.ค. นี้ กลางเมืองปัตตานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี และชุมชนชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกันย้อนรอยชุมชนตลาดจีน สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ในงานนิทรรศการไทย-จีน “กือดาจีนอ” ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนชาวจีนหัวตลาด ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ชี้แจงว่า ย่านชุมชนหัวตลาด บริเวณถนนอาเนาะรู ภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นย่านชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่และมีความสำคัญยิ่งของปัตตานีที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังปรากฏเห็นได้จากร่องรอยสถาปัตยกรรมแบบจีน กำแพงเมืองเก่า รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น   และด้วยพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นท่าเทียบเรือสำหรับชาวต่างชาติ นำสินค้าเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยน มีด่านอากรสำหรับเก็บภาษีจังกอบ จากสินค้าที่ชาวต่างชาตินำมาค้าขาย ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนของพื้นที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
img_0764
ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์

ดิมบริเวณนี้เรียกว่า ตลาดจีน   หรือ กือดาจีนอ ซึ่งมีถนนอาเนาะรูเป็นถนนสายหลักของหัวตลาด ถนนสายนี้มีแนวถนนพาดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีความยาวประมาณ 400 เมตร  หัวถนนฝั่งทิศตะวันออกไปบรรจบกับถนนนาเกลือ  ส่วนหัวถนนฝั่งตะวันตกจรดกับถนนปัตตานีภิรมย์ ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปตามริมแม่น้ำปัตตานี ในช่วงตอนกลางของถนนอาเนาะรู จะมีถนนปะนาเระ มาบรรจบเป็นสามแยกโดยมีศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ปัจจุบันแทบไม่ได้มีการบูรณะ หรือก่อสร้างอาคารหรือสถาปัตยกรรม ในรูปทรงสมัยใหม่ ทำให้ชุมชนชาวจีนหัวตลาด เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และย้อนรอย

ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จึงร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดนิทรรศการไทย – จีน “กือดาจีนอ” ภายใต้โครงการ Startup ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00-21.30 น. ณ ชุมชนจีนหัวตลาด ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อย้อนรอยชุมชนตลาดจีน สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
img_0763 จิตภาพจากวิถีชีวิตชุมชนจีนหัวตลาด 3″ หนึ่งในภาพผลงานสร้างสรรค์ของ อาจารย์ศิริชัย พุ่มมาก รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และเป็นศิลปินยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” คนเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศิลปินได้หยิบยกเอารูปทรงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจีนปัตตานีที่มีมาตั้งแต่อดีต ผสานกับจินตนาการของตัวศิลปินที่ได้รับการกลั่นกรององค์ความรู้ของวิถีชีวิตชุมชุนด้วยการบอกเล่าจากบรรพบุรุษชาวจีนในพื้นที่แห่งนี้ นำมาถ่ายทอดด้วยรูปแบบงานจิตรกรรมไทยประเพณีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม ความกลมกลืนของวิถีชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยความสงบสุข.
img_0706
 ศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไม่ใช่เฉพาะแต่คนในชุมชนจีนหัวตลาดเท่านั้น เป็นสถานที่แห่งความเคารพศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาเป็นเวลานับร้อยปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าที่ถนนอาเนาะรู ภาพผลงานศาลเจ้าเล่งจูเกียงชิ้นนี้เป็นงานสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นภาพสีน้ำที่มีความละเอียดมาก โดยศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ คือ อาจารย์นิแอ นิแต ชาวไทยมุสลิม โดยได้แรงบบันดาลใจมาจากการสัมผัสได้ถึงความเคารพ ความศรัทธาที่มีต่อศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวของชาวไทยเชื้อสายจีน. ชมภาพผลงานที่มีความละเอียดสวยงามของอาจารย์นิแอ พร้อมศิลปินอีก 7 ท่าน ได้ในงานนี้
นอกจากนี้ กิจกรรมในงานนิทรรศการไทย – จีน “กือดาจีนอ” ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าจากชุมชนอาเนาะรู นิทรรศการภาพเขียนผลงานสร้างสรรค์ของจากคณาจารย์คณะศิลปกรรม การออกร้านขนมไทยโบราณของเทศบาลเมืองปัตตานี และชาวชุมชนตลาดจีนอาเนาะรู มัคคุเทศก์บอกเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านในชุมชน“กือดาจีนอ” การเสวนาในหัวข้อ “ย้อนเวลา กือดาจีนอ” โดยคุณหมอปานเทพ คณานุรักษ์ และคุณอรรถพร อารีหทัยรัตน์ การแสดงดนตรีโฟล์คซองของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนจีนหัวตลาดในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิทรรศการไทย-จีน “กือดาจีนอ”
ม.อ.ปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานี จึงขอเชิญชมนิทรรศการไทย – จีน “กือดาจีนอ” ภายใต้โครงการ Startup “กือดาจีนอ” วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00-21.30 น. ณ (ชุมชนจีนหัวตลาด) ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี.
img_0705 img_0762 img_0765