หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้ 3 เครือข่ายใต้จี้ คชก.ขอคัดค้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ยก 6 ข้อไม่โปร่งใส แถมด้อยคุณภาพ

3 เครือข่ายใต้จี้ คชก.ขอคัดค้าน โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ยก 6 ข้อไม่โปร่งใส แถมด้อยคุณภาพ

3 เครือข่ายทั้งภาคประชาชนและนักวิชาการยื่นหนังสือจี้ คชก.คัดค้านการพิจารณาอนุมัติ EHIA “โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” ที่จะมีขึ้นในวันนี้ ยก 6 ข้อที่รายงานยังขาดความสมบูรณ์ แถมด้อยคุณภาพไม่ต่างจาก “โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่”

วันนี้ (17 ส.ค.) เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้ร่วมกันทำหนังสือส่งถึง คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เรื่องการคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

เนื้อหาในหนังสือระบุว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างรายงาน EHIA ครั้งที่ 4 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ คชก.ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 นั้น ทางเครือข่ายทั้ง 3 เครือข่ายดังกล่าวขอคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

ข้อ 1 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ขาดความชอบธรรมตั้งแต่การเริ่มต้น ทั้งในกระบวนการจัดทำร่างรายงานดังกล่าว และการจัดฟังเวทีรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อ 2 กระบวนการรับฟังและจัดทำรายงาน EHIA ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43, 50, 57, 58 และ 59

ข้อ 3 ขาดข้อมูล Baseline Data ที่จำเป็นต่อการวางแผนเฝ้าระวังผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
ข้อ 4 ประเทศไทยลงนามในภาคีมินามาตะไว้แล้ว ดังนั้นในรายงานต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านสารปรอทอย่างเคร่งครัด

ข้อ 5 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงาน EHIA ครั้งที่ 4 ยังคงขาดความชอบธรรมต่อเนื่อง ดังนี้
ข้อ 5.1 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานครั้งนี้ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดว่าจะมีการพิจารณาร่างรายงาน EHIA ครั้งที่ 4
ข้อ 5.2 ข้อมูลร่างรายงานขาดการเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
ข้อ 5.3 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฉบับนี้มีการใช้ข้อมูลเท็จ และข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงที่มีอยู่ในพื้นที่
 
และข้อ 6 การพิจารณารายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาต้องมีมิติครบถ้วนไม่น้อยกว่าจุดอ่อนของรายงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ คชก.เคยพิจารณา และข้อมูลที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มเติมจากมติ คชก. ต้องตรงประเด็นและเป็นข้อมูลมีคุณภาพ

  ที่มา: http://www.manager.co.th/